O KANCELÁRII


Advokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2008. Skúsenosti kancelárie sa formovali niekoľko rokov činnosťou v iných advokátskych kanceláriách či spoločnostiach. Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné a občianske právo, trestné právo, správne a pracovné právo, zastupovanie a obhajovanie klientov na súdoch

a pred orgánmi verejnej správy ako aj mimosúdne riešenia sporov. Právne služby sú poskytované samostatne alebo prostredníctvom siete asociovaných advokátskych kancelárií, daňových poradcov a účtovníkov, tak aby boli v čo najširšej miere chránené práva a právom chránené záujmy klienta v slovenskom, anglickom alebo maďarskom jazyku.

PERSONÁLNY PROFIL

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium ukončila v roku 2004. Počas štúdia pracovala v komerčno právnej kancelárií Kodaym a po jeho ukončení ako právnik v spoločnosti Credit Clearing Center a.s., v Bratislave. Následne od roku 2004 ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Ondrej Zachar, advokát v Banskej Bystrici. V roku 2005 úspešne vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore občianske právo a získala titul doktor práv. V apríli roku 2008 úspešne zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

PRÁVNE SLUŽBY


Advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi možnosťami zabezpečenia komplexného rozsahu právnych služieb pre svojich klientov a to najmä v nasledovných oblastiach:

- riešenie sporov, zastupovanie a obhajovanie klienta,
- trestné právo,
- súdne a mimo súdne vymáhanie pohľadávok,
- konkurz právnických osôb,
- zmluvné právo
- akvizície nehnuteľností,
- civilné právo,
- rodinné právo,
- obchodné právo,
- pracovné právo,

REFERENCIE


V zmysle Pravidiel správania sa advokáta, vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokátska kancelária nemôže získavať klientov propagáciou vlastných prípadov. Akékoľvek uvádzanie klientov a poskytovanie informácii o nich prostredníctvom webových stránok pre širokú verejnosť je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.

V zmysle vyššie uvedeného, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch striktne stanovenou formou, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom každého klienta s uvedením vopred určenej osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

Advokátska kancelária poskytuje kvalitné a účinné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva pre fyzické a právnické osoby z domova aj zo zahraničia maximálne zohľadňujúce potreby konkrétneho klienta. Naším cieľom je kvalifikovaným a vysoko profesionálnym úsilím pomáhať riešiť problémy našich klientov k ich maximálnej spokojnosti. Úspech našich klientov je mierou nášho úspechu.

KONTAKT
+421 905 838 426


JUDr. Zuzana Agirre Miadoková, advokát Nad Plážou 37, 974 01 Banská Bystrica, mail: advokat@miadokova.sk

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR